Zawieszenie działalności ośrodka


Z przykrością informujemy.
Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Wojewoda w dniu dzisiejszym polecił Starostom/Prezydentom Miast/Burmistrzom/Wójtom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 24 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r., w placówkach wsparcia dziennego w tym w Środowiskowych Domach Samopomocy.