PROJEKT RPO WM

Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja w infrastrukturę służącą świadczeniu usług opiekuńczo/ rehabilitacyjnych osobom zależnym w środowisku lokalnym – rozbudowa infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Zakres projektu obejmuje rozbudowę budynku ŚDŚ oraz jego modernizację w niezbędnym zakresie do rozwoju działalności. Elementem projektu jest także urządzenie wokół budynku ogrodu terapeutycznego /wydatek niekwalifikowany/. W ramach projektu zaplanowano modernizację i rozbudowę budynku Domu parafialnego: powierzchnia zabudowy 150.02m2, powierzchnia użytkowa -249.27m2, powierzchnia calkowita-299.76m2 i kubatura -940.75m3 oraz łącznik o powierzchni zabudowy-103.87m2, o powierzchni użytkowej- 11 7.57m2, o powierzchni całkowitej-144.41m2 i kubaturze-436.79m3. Zaplanowano także urządzenie ogrodu terapeutycznego. Dzięki zwiększeniu powierzchni możliwe będzie rozbudowanie ŚDS o kolejne pracownie, a w szczególności położenie nacisku na większe zindywidualizowanie terapii i możliwość pracy w mniejszych grupach z użytkownikami ŚDS. Planowana rozbudowa i modernizacja nie dotyczy pomieszczeń o charakterze administracyjno – biurowym. Wnioskodawca rozpoczął realizację części prac związanych z modernizacja infrastruktury już w roku 2014, wyłaniając w procesie konkurencyjnym wykonawcę części prac związanych szybem windy oraz wykonawcę prac związanych z rozbudowa i budową łącznika zgodnie z umową z 01.12.2015 r.

Projekt realizuje postanowienia RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.2 Infrastruktura socjalna : Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją /Priorytet inwestycyjny 9a. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie od 2019 roku możliwości aktywnego włączenie osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w mieście i gminie Pisz, poprzez rozwój infrastruktury ŚDS w Piszu.

Realizacji ww. celu służyć będą cele szczegółowe:

– Przebudowa i rozbudowa budynków ŚDS w Piszu w celu dostosowania ich do lepszego i pełniejszego świadczenia usług pobytu dziennego, w tym niwelacja barier architektonicznych.

– Rozbudowa infrastruktury ŚDŚ w Piszu, a tym samym jego oferty, o ogród terapeutyczny.

Koszt całego projektu wynosi: 1 293 488,19 zł

Dotacja z RPO WM: 1 099 464,96 zł

Wkład własny ES Betel: 194 023,23 zł + 81 000,00 zł (koszty niekwalifikowane) 

Do końca 2018 r. projekt musi zostać zakończony. Trwałość projektu 5 lat.

Więcej informacji na stronie www.esbetel.pl