STATUT

STATUT

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PISZU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w Piszu ul. Pl. Daszyńskiego 12A (NIP 849-157-89-93, REGON 280576094, KRS: 0000373147) zgodnie z § 7 pkt. 1 i pkt. 9 oraz § 8 pkt. 10 Statutu Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL powołuje do życia Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu, przeznaczony dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych typ A i upośledzonych umysłowo typ B.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy został opracowany na podstawie następujących przepisów prawnych :

Statutu Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL uchwalonego w dniu 19.08.2012 r.
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.19

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238, poz. 1586).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach pomocy ( DZ.U. Nr 5 z 1996r. poz.38)
Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późń. zm.)
Postanowień niniejszego Statutu.

2

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu jest podmiotem prowadzonym przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej. Podmiotem zlecającym zadanie jest Gmina Pisz z siedzibą w Piszu.

Niniejszy Statut określa cele działalności:

– zasady działania Środowiskowego Domu Samopomocy

– prawa uczestników

– obowiązki uczestników

– organizację Domu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu zapewnia jeden posiłek dziennie i możliwość przygotowania drugiego w ramach terapii (trening kulinarny).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu ma charakter pobytu dziennego i działa w dni robocze 8 godzin dziennie w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu mogą być przyjmowane osoby na pobyt okresowy z możliwością przedłużenia go.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu jest ośrodkiem dla osób potrzebujących wsparcia, spełniających wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu ściśle współpracuje z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu, który kwalifikuje i na podstawie decyzji administracyjnej kieruje uczestników.

ROZDZIAŁ II

ZASADY DZIAŁANIA

3

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu zapewnia:

– świadczenia rehabilitacyjne,

świadczenia terapeutyczne,
zajęcia rekreacyjno – kulturalne,
poradnictwo psychologiczne,
niezbędną opiekę,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

Zakres i poziom świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników wynikających ze stopnia ich psychicznej sprawności.

Usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestnika.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu, określający m.in. szczegółową organizację Domu.

4

Wszelkie informacje o uczestniku i jego rodzinie są poufne.

5

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu działa zespół wspierająco – aktywizujący, składający się z pracowników merytorycznych Domu (instruktorów terapii, terapeutów zajęciowych i kierownika). Do zadań zespołu wspierająco – aktywizującego należy m.in. opracowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących i wspólna z uczestnikami ich realizacja.

Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego uczestnika.
Działania wynikające z indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników koordynuje terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii zajęciowej, będący bezpośrednim opiekunem uczestnika. Każdy uczestnik ma osobę do bezpośrednich kontaktów.

6

Uczestników ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie reprezentują ich prawni opiekunowie lub kuratorzy.
W organizowaniu zajęć terapeutycznych i wolnego czasu dla uczestników podczas pobytu na zajęciach w ŚDS uwzględnia się między innymi następujące zasady:

zakaz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz ich spożywanie na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

– podmiotowego traktowania uczestników ze strony personelu,

– spożywanie posiłku w warunkach zbliżonych do domowych,

– umożliwianie udziału w czynnościach związanych z codziennym życiem,

– możliwość uczestnictwa w różnych formach zajęć w ciągu dnia, także organizowanych poza siedzibą Ośrodka.

przełamywanie izolacji i monotonności życia zwłaszcza przez podtrzymywanie

kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym,

poszanowanie drugiego człowieka

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DOMU

7

Zarząd Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL powołuje, jak również odwołuje kierownika, który kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy w Piszu oraz reprezentuje Dom wobec władz państwowych wszystkich szczebli. Kierownik jest upoważniony do zarządzania majątkiem Domu, jak również do zawierania Umów w zakresie jego działalności oraz zatrudniania i zwalniania pracowników z kontrasygnatą Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

Kierownik zobowiązany jest w szczególności do :

– tworzenia warunków do pełnej realizacji usług i świadczeń na rzecz uczestników Domu,

– kształtowania właściwego stosunku personelu do uczestników,

– zagwarantowania uczestnikom ich praw osobistych,

– otaczania uczestników szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie ich pobytu w Domu, aby adaptacja ich do życia w nowych warunkach przebiegała łagodnie,

– prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej,

– nadzoru nad dokumentacją indywidualną i zbiorczą uczestników,

8

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny.

9

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu może przyjmować stażystów i wolontariuszy na mocy odrębnych przepisów zewnętrznych.

10

Nadzór nad działalnością Kierownika pełni Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez kierownika ŚDS zatwierdza komisja

rewizyjna i Zarząd Stowarzyszenia, a sprawozdanie merytoryczne Zarząd Stowarzyszenia.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Pisz.
Nadzór nad realizacją zadań Domu, w tym nad jakością usług, wydatkowaniem dotacji, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Warmińsko – Mazurski.

11

Statut został sporządzony dnia 02.01.2013 r.